Regulamin

Regulamin serwisu
Dzikuski.pl
 1. Dział: Postanowienia ogólne.
  1. Użyte
   w Regulaminie pojęcia oznaczają:


   1. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny,
    znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów
    z Właścicielem.

   2. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny,
    znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta
    Użytkownika w Serwisie.

   3. Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na
    skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta
    Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak nr gadu-gadu oraz
    swój Nick.

   4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki
    korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz
    Właściciela.

   5. Serwis – portal
    dzikuski.pl, dostępny pod adresem www.dzikuski.pl

   6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą
    elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta
    pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

   7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
    przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,

   8. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną,
    posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
    działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w
    imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która
    korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
    Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub
    nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod
    warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.


  2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204
   z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.


 2. Dział: Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.
  1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z
   następujących Usług:
   1. umieszczania zdjęć z podpisami (tworzenie demotywatorów),   2. głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia,   3. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć,   4. brać udział w konkursach.
  2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.  3. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług
   odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem
   Serwisu.  4. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę
   odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.  5. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od
   dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach
   dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie
   powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez
   Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w
   Formularzu Rejestracyjnym.  6. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności
   Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie
   nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.


 3. Dział: Warunki korzystania z Serwisu i zasady
  odpowiedzialności.
  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności
   Serwisu są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie
    komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci
    Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java
    Script oraz zapisywaniem Cookies,   3. konto poczty e-mail.
  2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest
   zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami
   zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna
   z akceptacją Regulaminu.  3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
   Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.  4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań
   mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu
   lub korzystanie z jego funkcjonalności.  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe
   korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie
   go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami
   prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym
   Regulaminem.  6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i
   kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych
   danych, zgodnych ze stanem faktycznym.  7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy
   zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4
   lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr
   24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
   zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.)
   oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności
   Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).  8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w
   szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych
   materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że
   utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw
   osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych
   roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw,
   Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).  9. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych
   twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego
   zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym
   podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w
   sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.  10. Użytkownik oświadcza, że materiały zamieszczone w Serwisie są
   jego wyłącznego autorstwa i są wolne od roszczeń osób trzecich
   w jakimkolwiek zakresie. Użytkownika zapewnia, iż materiały
   zamieszczone na Serwisie nie są obciążone żadnymi roszczeniami
   i innymi prawami osób trzecich. Z chwilą umieszczenia materiałów
   na Serwisie, Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej
   licencji na korzystanie z tych materiałów, w całości jak i ich
   poszczególnych części, bez ograniczenia czasowego i
   terytorialnego. Licencja obejmuje prawo do:
   1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia materiałów lub ich
    części w jakikolwiek sposób, formie lub technologii, w tym
    małoformatowymi technikami poligraficznymi w formie ulotki,
    gazety, katalogu, folderu reklamowego lub formacie książkowym,   2. utrwalania, wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
    i przechowywania materiałów lub ich części,   3. publicznego rozpowszechniania i obrotu materiałami, ich częściami
    w jakikolwiek sposób i formie, w tym drodze przeniesienia praw,
    dalszej licencji, najmu lub dzierżawy,   4. tworzenia opracowań materiałów lub ich części,   5. wprowadzenia materiałów lub ich części do pamięci komputera,   6. udostępniania materiałów lub ich części w jakiejkolwiek
    formie i technologii, w tym poprzez sieć Internet, w tym
    wykorzystania materiałów lub ich części na dowolnych stronach
    internetowych,   7. wykorzystywania materiałów lub ich części nieokreślonego w
    czasie oraz we wszystkich krajach świata.
  11. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na rozporządzanie i
   korzystanie z opracowań materiałów lub ich poszczególnych
   części (wykonywania praw zależnych). Użytkownik zobowiązuje
   się do niewykonywania autorskich prawa osobistych w takim
   zakresie, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie
   materiałów, ich części, lub opracowań tych materiałów lub
   ich części bez podpisu.  12. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej
   jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi
   odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem
   siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów
   trzecich.  13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność
   korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań
   i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel
   będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w
   działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w
   jego użytkowaniu.  14. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac
   konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego
   do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe
   utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z
   wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę
   możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej
   publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac
   konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel
   nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników  15. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub
   stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość
   czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi
   dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników
   oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia
   bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku
   Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
   Użytkowników.  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane
   i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez
   Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela.
   Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania,
   skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez
   prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających
   zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający
   treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz
   cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów
   trzecich.  17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania
   Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez
   nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania
   Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.  18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania
   do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty
   trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub
   osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub
   podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi
   wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub
   wizerunek.  19. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione
   prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory
   chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do
   przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich
   praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak
   prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących
   Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną
   odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego
   punktu.


 4. DZIAŁ: Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie
  usługi dostępu do Serwisu.
  1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu
   następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego
   zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować
   się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.  2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.  3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta
   innym Użytkownikom ani osobom trzecim.  4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.  5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź
   usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do
   postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym
   niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z
   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami
   współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane
   za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.  6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem
   natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez
   usunięcie swojego konta.  7. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w
   każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.


 5. DZIAŁ: Reklamacje.
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku
   gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
   opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w
   sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.  2. Reklamację
   można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:
   biuro@dzikuski.pllub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod
   adresem www.dzikuski.pl. Reklamacja powinna zawierać w
   szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz
   oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).  3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej
   otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może
   zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym
   terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i
   przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.  4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od
   momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany
   przez reklamującego.  6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z
   nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień
   niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach
   Serwisu.  7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego,
   reklamacja może nie zostać uznana.


 6. DZIAŁ: Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka
  prywatności.
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr
   101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma MSI z siedzibą przy ul.
   Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański. Dane osobowe
   Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
   rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów
   oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi
   świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji,
   udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza
   Kontaktowego lub maila korespondencję.  2. Każdy
   Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz
   możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być
   zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona
   zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez
   wysłanie stosownej prośby na następujący adres
   e-mail: 
   admin@demotywatory.pl.  3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć
   niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności
   Serwisu wskazanych w pkt. 3, a także by Właściciel mógł
   realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 41.  4. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick
   (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację
   lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i
   nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.  5. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą
   być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel,
   w celach objętych zgodą Użytkownika.  6. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych
   Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej,
   organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia
   bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.  7. Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia
   1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie
   zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego
   Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  8. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez
   siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie
   obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w
   przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z
   obowiązującego stanu prawnego.  9. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym
   Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma
   prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym
   do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel
   powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem
   ich niezwłocznego zaprzestania.  10. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług
   oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte
   w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników
   zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę
   Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o
   przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox),
   czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które
   są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość
   udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów
   uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom
   ścigania)  11. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie
   zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika,
   datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został
   wrzucony.  12. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane
   do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje
   niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności
   procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są
   przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.  13. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia
   danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych
   niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania
   Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
   Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę
   oraz ich nieusuwanie.  14. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów
   reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez
   program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki
   cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich
   reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom
   informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę
   Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych
   przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół
   jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich
   okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane
   Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie
   stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej (np. pokazywanie
   reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza
   strony kucharskie).  15. Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów
   wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy
   plik ciasteczka, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe,
   używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to
   niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do
   prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika
   (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na
   podstawie historii stron, które odwiedził Użytkownik (na
   przykład, jeśli przeglądane były strony o krakowskich
   zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie).
   System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na
   identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość
   wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.  16. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki
   cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w
   opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią
   opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).
   Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość
   pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między
   innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.  17. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest
   monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu
   gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron
   Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na
   analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym
   punkcie celu.
Ostrzeżenie ! ! !

Strona przeznaczona wyłacznie dla pełnoletnich użytkowników. Jeśli masz ukończona 18 lat, kliknij przycisk poniżej.

Tak, mam 18 lat! Nie, chcę wyjść.
Do góry
Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt to administracji serwisu
Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych